HÅLLBARHET SEDAN 1899

Skog och träråvara var en förutsättning när Edsbyn startades 1899. Tidigt var vi ekonomiskt (och ekologiskt) medvetna om att tillvarata råvaran. Pinnstolen Fanett som sålts i över 5 miljoner exemplar, kom till för att ta till vara på spillvirket från vår skidtillverkning.

Idag levereras träspillet till värmeverk. EASE, vårt senaste avskärmningssystem, är i huvudsak tillverkat av återvunna textilier och PET-flaskor. Samma tänk om återvinning nu som då.

Edsbyn var det första kontorsmöbelföretaget som blev godkänt för Svanen och våra produkter är godkända enligt Möbelfakta. Ett kvitto på att vår produktion och våra möbler uppfyller de krav som ställs på miljö, kvalitet och socialt ansvarstagande.

Återbruk främjas av Edsbyns tidlöst moderna design som överlever modets växlingar och hög produktkvalitet som står sig över hela livscykeln. Det möjliggör återbruk, vilket sker i samarbete med våra återförsäljare.

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer och produktion av möbler i Edsbyn – för att vara det självklara alternativet för dig som väljer möbler till kontoret även utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

INNEHÅLL – SKRIVBORD

0%
Stål

(varav 25% återvunnet)

0%
Skivmaterial

(MDF, spånskiva, faner)

0%
Övrigt

(elektronik, kablage, lim, pappfolie)

INNEHÅLL – FÖRVARINGAR

0%
Skivmaterial

(MDF, spånskiva, faner)

0%
Stål

(varav 25 återvunnet)

0%
Övrigt

(aluminium, plast, annat)

Återvinnings- & förnybart

0%
ÅTERVINNINGSBART

(skrivbord/förvaringar)

0%
FÖRNYBAR RESURS

(skrivbord)

0%
FÖRNYBAR RESURS

(förvaringar)

CERTIFIERADE RÅVAROR

Edsbyn använder certifierade råvaror där det finns att tillgå:

Textilierna som används i Edsbyns möbler är till övervägande del godkända enligt Oeko-Tex eller EU Ecolabel.

EU Ecolabel
• Gaja Classic
• Fame
• Europost 2
• Remix 2
• Luna 2
• Hallingdal 65
• Steelcut Trio
• Blazer Lite
• Cara

Oeko Tex
• Cres
• Samar
• Event
• Event Screen
• Atlantic screen
• Soul

CERTIFIERAD PRODUKTION

Edsbyn styr kvalitets- och miljöarbetet med hjälp av:

Ett internationellt kvalitetsledningssystem med krav på:
• Ledarskap
• Kundfokus
• Processinriktning
• Systemangreppssätt för ledning
• Medarbetarnas engagemang
• Faktabaserade beslut
• Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
• Ständiga förbättringar

Ett internationellt miljöledningssystem ställer krav på att:
• Miljöpolicy upprättas och uppdateras
• Produkters och tjänsters miljöaspekter identifieras
• Lagar och andra krav på verksamheten identifieras och efterlevs
• Miljömål för verksamheten upprättas och att planer för måluppfyllnad finns
• Beskriva ledningens ansvar och befogenheter i miljöfrågor

CERTIFIERADE PRODUKTER

Edsbyn certifierar produkter enligt:

Är ett godkännandesystem för produkter där krav ställs inom områdena kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande.

KVALITET
• Verksamheten har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001 eller motsvarande.
• Produkter har godkända tester enligt gällande möbelstandarder.

MILJÖ
• Verksamheten har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller motsvarande.
• Att processer och ingående material uppfyller krav motsvarande Svanens kriterier.

CSR
Ansvarsfullt företagande innebär att producent och underleverantörer:
• Arbetar systematiskt med arbetsmiljön.
• Följer gällande lagstiftning.
• Tar ett etiskt och socialt ansvar enligt FN:s Code of Conduct.

www.mobelfakta.se

An arrow pointing upwards