Bolagscertifieringar

AB Edsbyverken styr kvalitets- och miljöarbetet medhjälp av:

ISO 14001 - ett internationellt miljöledningssystem - ställer krav på att:
- Miljöpolicy upprättas och uppdateras
- Produkters och tjänsters miljöaspekter identifieras
- Lagar och andra krav på verksamheten identifieras och efterlevs
- Miljömål för verksamheten upprättas och att planer för måluppfyllnad finns
- Beskriva ledningens ansvar och befogenheter i miljöfrågor

ISO 9001 - ett internationellt kvalitetsledningssystem - med krav på:
- Ledarskap
- Kundfokus
- Processinriktning
- Systemangreppssätt för ledning
- Medarbetarnas engagemang
- Faktabaserade beslut
- Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
- Ständiga förbättringar